M.P. Rajya Van Vikas Nigam Ltd.

TENTATIVE DATE  OF  AUCTIONS  

Jan 2017 - Jun 2017

S.No. Project Division Depot 2017
Jan Feb Mar Apr May Jun
1 Rampur Bhatodi, Betul Bhoura - 23 - 24 - 27
2 Chhindwada, Chhindwada Satnur 16 - 8 - 8 13
3 Barghat, Seoni Behrai - 7 - 11 - 8
4 Barghat, Seoni Banjari-Dhuma 13 - 15 - 12 -
5 Lamta, Balaghat Kanki 9 - 10 - 17 -
6 Lamta, Balaghat Padriganj - 14 - 26 - 29
7 Khandwa, Khandwa Narmada Nagar 12 17 - 28 - 19
8 Vidisha-Raisen Bhopal Dhakna Chapna (Sanchi) 24 - 22 - 18 14
9 Sehore, Sehore Ladkuai 18 28 - 12 - 21
10 Mohgaon, Mandla Devridadar - 27 - 27 15 -
11 Mohgaon, Mandla Pandiwara 17 - 20 - - 9
12 Kundam, Jabalpur Gosalpur 11 - 16 - 9 -
13 Umaria, Umaria Umaria 10 - 27 25 26 16
14 Sidhi, Sidhi Gadharia - 22 - - 24 20

   uhyke dh laHkkfor fnukad  

tuojh 2017 & twu 2017

dzekad ifj;kstuk eUMy fMiks 2017
tuojh Qjojh ekpZ vizSy ebZ twu
1 sjkeiqj HkrkSMh] cSrwy HkkSajk - 23 - 24 - 27
2 fNanokMk] fNanokMk  lruwj 16 - 8 - 8 13
3 cj?kkV]flouh csgjbZ - 7 - 11 - 8
4 cj?kkV]flouh catkjh&/kwek 13 - 15 - 12 -
5 ykeVk] ckyk?kkV dudh 9 - 10 - 17 -
6 ykeVk] ckyk?kkV iknzhxat - 14 - 26 - 29
7 [k.Mok] [k.Mok ueZnk uxj 12 17 - 28 - 19
8 fofn'kk&jk;lsu] Hkksiky <duk&piuk ¼lkaph½ 24 - 22 - 18 14
9 lhgksj] lhgksj ykMdqbZ 18 28 - 12 - 21
10 eksgxkao] e.Myk nsojhnknj - 27 - 27 15 -
11 eksgxkao] e.Myk iakMhokjk 17 - 20 - - 9
12 dq.Me] tcyiqj xkslyiqj 11 - 16 - 9 -
13 mefj;k] mefj;k mefj;k 10 - 27 25 26 16
14 lh/kh] lh/kh xMfj;k - 22 - - 24 20

Jul 2017 - Dec 2017

S.No. Project Division Depot 2017
Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 Rampur Bhatodi, Betul Bhoura - 11 - 7 - 14
2 Chhindwada, Chhindwada Satnur - 22 - 10 - 11
3 Barghat, Seoni Behrai - 29 - 30 - 29
4 Barghat, Seoni Banjari-Dhuma 7 - 7 - 10 -
5 Lamta, Balaghat Kanki 14 - 15 - 16 -
6 Lamta, Balaghat Padriganj - 10 - 12 - 7
7 Khandwa, Khandwa Narmada Nagar 17 - 28 - 17 -
8 Vidisha-Raisen Bhopal Dhakna Chapna (Sanchi) - 18 - 18 - 19
9 Sehore, Sehore Ladkuai 20 - 21 - 22 -
10 Mohgaon, Mandla Devridadar - 9 - 9 - 8
11 Mohgaon, Mandla Pandiwara 28 - 11 - 14 -
12 Kundam, Jabalpur Gosalpur 18 - 18 - 9 -
13 Umaria, Umaria Umaria 26 - 25 - 20 -
14 Sidhi, Sidhi Gadharia - 14 - 17 - 20

   uhyke dh laHkkfor fnukad  

tqykbZ 2017 & fnlEcj 2017

dzekad ifj;kstuk eUMy fMiks 2017
tqykbZ vxLr flrEcj vDVwcj uoEcj fnlEcj
1 sjkeiqj HkrkSMh] cSrwy HkkSajk - 11 - 7 - 14
2 fNanokMk] fNanokMk  lruwj - 22 - 10 - 11
3 cj?kkV]flouh csgjbZ - 29 - 30 - 29
4 cj?kkV]flouh catkjh&/kwek 7 - 7 - 10 -
5 ykeVk] ckyk?kkV dudh 14 - 15 - 16 -
6 ykeVk] ckyk?kkV iknzhxat - 10 - 12 - 7
7 [k.Mok] [k.Mok ueZnk uxj 17 - 28 - 17 -
8 fofn'kk&jk;lsu] Hkksiky <duk&piuk ¼lkaph½ - 18 - 18 - 19
9 lhgksj] lhgksj ykMdqbZ 20 - 21 - 22 -
10 eksgxkao] e.Myk nsojhnknj - 9 - 9 - 8
11 eksgxkao] e.Myk iakMhokjk 28 - 11 - 14 -
12 dq.Me] tcyiqj xkslyiqj 18 - 18 - 9 -
13 mefj;k] mefj;k mefj;k 26 - 25 - 20 -
14 lh/kh] lh/kh xMfj;k - 14 - 17 - 20